6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yeni Gelişme

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU UYGULAMASINDA YENİ GELİŞME

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, “Kapsam ve İstisnalar” başlığı altında yer alan 2. Maddesi:

“MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.”

Şeklindedir.

Ancak bilahare yapılan düzenlemelerle, kamu kurumlarında 6331 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili yükümlülükler 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir:

1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7033 sayılı Torba Kanunda:

“MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu durumda,

Bugüne kadar Kanunun uygulanmasının sürekli olarak ertelenmesi nedeni ile bugüne kadar İSG hizmeti almayan Resmi ve Özel Sektör kurum ve kuruluşlarına “ hizmet alımı ” zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

Konuyu bilgilerinize sunar, hizmet vermeye hazır olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

DİLEK O.S.G.B