Danışmanlık Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetlerimizin Hedefi ;

İşletmelerimizin;

 •  İş Güvenliği konusunda kanun ve yönetmelikleri takip edip yorumlayabilme becerisine sahip olmalarını sağlamak,
 •  İş Güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri almak ve bu tedbirlerin yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak,
 •  Risk analizi ve tehlike değerlendirmesi, kontrolü, araştırılmasını yapmak,
 •  İş sağlığı ve güvenliği birimi-kurulu oluşturulması ve koordinasyonu,

İSG prosedürü talimat ve eylem planlarının hazırlanması,

İşyeri Hekimliği ve Sağlık Gözetimi Hizmetlerimizin Hedefi:

 •  Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak,
 •  Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, geliştirmek,
 •  İş kazası ve meslek hastalığını önlemek,
 •  Üretim devamlılığını sağlamak,
 •  Verimliliği artırmak,

 

Amacı ile işletmelere aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

 • İşyeri hekimi istihdam hizmetleri
 • İşe giriş sağlık raporu düzenlenmesi
 • Ağır ve tehlikeli işler raporu
 • Periyodik sağlık kontrolleri
 • Tahlil ve tetkik hizmetleri
 • İşyeri sağlığı-temizliği-hijyeni
 • İlkyardım eğitimi